Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

DP měst Mostu a Litvínova představuje projekty IPRM

MostLitvinovStatutární město Most, ve spolupráci s partnerem, společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen „DPML“), připravuje Integrovaný plán rozvoje města DOPRAVA. Tento integrovaný plán je zaměřen na zvýšení kvality veřejné dopravy ve městě Most. Celková investice do všech projektů v rámci IPRM DOPRAVA přesahuje částku 307 mil. Kč. Podíl statutárního města Most a DPML pak činí cca 84 mil. Kč a zbylých cca 223 mil. Kč bude hrazeno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Dílčí projekty IPRM DOPRAVA tvoří:

 • Pořízení tramvajových vozidel (projekt DPML)
  Jde o pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají pro provoz na tramvajové trase linky č. 2. První tramvaj byla dodána a uvedena do provozu již v roce 2013. Dodání druhé tramvaje vč. uvedení do provozu se plánuje ve 2. polovině roku 2014.

 • Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek (projekt DPML)
  Jedná se o náhradu všech výhybek na tramvajové trase linky č. 2 vč. tramvajového křížení u bl. 100 za zařízení s plně automatickým provozem. Za tímto účelem bude v prostoru tramvajového křížení provedena také rekonstrukce kanalizace v objemu cca 7 mil. Kč tak, aby nedocházelo v budoucnu k zaplavování předmětné lokality a byla zajištěna udržitelnost této investice. Rekonstrukce a zkapacitnění této kanalizace má také návaznost na úpravy veřejných prostranství ve vnitroblocích 95 – 100, které budou prováděny taktéž v roce 2014.

 • Rekonstrukce zastávek projekt DPML
  Jedná se o kompletní rekonstrukci zastávek MHD na tramvajové trase linky č. 2. Rekonstrukce zahrnuje vybudování bezbariérového povrchu zastávek v návaznosti na nízkopodlažní tramvaje včetně zastávkového přístřešku a nutného mobiliáře (zábradlí, lavičky, odpadkové koše, informační vitríny).

 • Rekonstrukce přednádražních prostor (projekt města)
  Jde o komplexní rekonstrukci veřejného prostranství před budovou nádraží ČD včetně realizace nového terminálu autobusových linek MHD a soukromých dopravců. Součástí rekonstrukce budou i nové chodníky a komunikace s parkovacími plochami vč. stání pro vozidla taxislužby. Novinkou bude zřízení zákaznického centra DPML.
  Realizace tohoto projektu bude navazovat na dokončení výstavby silničního mostu a lávky pro pěší a cyklisty v ul. Nádražní. Po dobu realizace díla (cca 06-11/2014) bude zásadním způsobem omezen příjezd automobilů do přednádražních prostor – příjezd bude zachován pouze pro nejnutnější případyautomobilů společností sídlících v budově nádraží ČD. Taktéž konečná autobusů soukromých dopravců a MHD zůstane po dobu realizace díla zachována provizorní na ul. Rudolická tak, jak tomu bylo po dobu výstavby silničního mostu a lávky pro pěší a cyklisty.

 • Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu (projekt města)
  První část tohoto projektu se již realizuje – silniční most přes komunikaci č. I/13. Současně se z jiného dotačního programu (IPRM DEMOS) realizuje taktéž nová lávka pro pěší a cyklisty přes tuto komunikaci. Předpoklad dokončení obou přemostění je v 06/2014. Navazující částí je pak rekonstrukce 4 tramvajových zastávek MHD v ul. Rudolická (1x odjezdové stání linka č. 2 směr Most, 1 x odjezdové stání linky č. 3 směr Litvínov, 1x příjezdové stání linek č. 2 a 3, 1x navazující autobusová zastávka). Tato část projektu by měla být realizována v roce 2014.

 • Informační systém veřejné dopravy (sdružený projekt města a DPML)
  Jedná se o elektronický informační systém veřejné dopravy na tramvajové trase linky č. 2 (Interspar – Nádraží a zpět) včetně autobusového terminálu v přednádražnímprostoru. Projekt spočívá v osazení zastávek MHD elektronickými označníky s udáním všech relevantních informací o odjezdech příslušných spojů. V přednádražních prostorech a v uzlových bodech Central a Prior budou dále instalovány velkoplošné elektronické informační tabule s vyznačením odjezdů všech linek v příslušném uzlu a všech navazujících spojů (týká se MHD i soukromých dopravců). V blízkosti zákaznického střediska DPML v přednádražních prostorech bude umístěn také samoobslužný automat pro dobití elektronické peněženky popř. pro získání potřebných informací týkajících se MHD či soukromých dopravců. Centrální dispečink včetně serverovny na DPML budou příslušně vybaveny resp. dimenzovány i na případné rozšíření informačního systému pro ostatní linky DPML či soukromých dopravců.
  S výjimkou částí IPRM DOPRAVA, které se v současné době již realizují, nebo jsou již dokončeny, budou veškeré projekty, týkající se přednádraží a tramvajové trasy linky č. 2, realizovány ve druhé polovině roku 2014. Z důvodu provádění stavebních prací je nutné v období 1. 6. – 31. 8. 2014 provést výluku tramvajových tratí na linkách:

1) Interspar – Nádraží a zpět
2) Nádraží - CHEZA a zpět
3) Interspar – CHEZA a zpět

Veškeré tramvajové linky na předmětných trasách budou v daném období provozovány formou náhradní autobusové dopravy.Četnost linek i jejich platný jízdní řád bude ve všech případech nezměněn a zachován.

Statutární město Most a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. se omlouvají všem cestujícím za případné komplikace vzniklé z důvodu výluky a zároveň žádají veřejnost o pochopení nutnosti provedení výše zmíněných akcí. Realizací všech projektů v rámci IPRM DOPRAVA dojde k zásadnímu zkvalitnění veřejné dopravy ve městě Most.

Zdroj: Tsková zpráva společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.

Aktualizováno 11. 4. 2016 20:14

Jste zde: