Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

smart cityÚvod
Inteligentní město – smart city – je v současné době aktuální téma, pro většinu ze zájemců o jeho realizaci je však stále poněkud nekonkrétní. Nebývalému zájmu více než 220 účastníků se proto těšila konference „Smart city v praxi“, pořádaná na veletrhu AMPER 2016 firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra dopravy ČR, primátora města Brna a Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).

proelektrotechniky maleKonference jako součást doprovodného programu AMPER SMART CITY a Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR
Tato konference je součástí doprovodného programu AMPER SMART CITY na veletrhu AMPER a provozovatel portálu www.proelektrotechniky.cz, Ing. Jakub Slavík, MBA, je jeho odborným garantem. Kromě konference „Smart city v praxi“ byly součástí tohoto doprovodného programu také expozice vybraných vystavovatelů, ať již své technologie a řešení na konferenci prezentovali nebo pouze projevili zájem být v rámci veletrhu s konceptem smart city spojováni.

Konference je zároveň jednou z aktivit Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR, stejně jako konference „Elektrické autobusy pro město“ na veletrhu Czechbus v Praze. Je proto nasnadě, že pod „čistou městskou mobilitou“, tímto jinak dosti nejednoznačným pojmem, se v pojetí této konference rozuměla především chytrá a lokálně bezemisní elektrická městská doprava. Jak konference ukázala, koncept smart city kromě toho nabízí jejím provozovatelům využití jejich technického zázemí a cenných praktických zkušeností také při rozvíjení „malé“ elektromobility ve městech, tedy při provozování, správě a udržování osobních a užitkových elektromobilů pro nejrůznější účely.

 

15.2.2016 - K...
15.2.2016 - K...
15.2.2016 - K...

Účast na konferenci Smart Cityv praxi.

Praktické zaměření konference
Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina současných vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovuje tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Svým obsahem proto byla tato konference zaměřena především na ty, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference se však v nemalé míře zúčastnili také zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

První blok konference: „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“
Své praktické zaměření ukázala konference od samého začátku: Hostitelské město Brno zde zastupoval Dopravní podnik města Brna, jehož zástupce prezentoval řídicí informační systém městského dopravního podniku, který může sloužit městu nad rámec pouhého dispečerského řízení MHD.

V praktickém duchu se nesly rovněž prezentace zástupců vrcholových státních institucí. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci, ukázal, jak koncept smart city zapadá do odvětvové strategie regionálního rozvoje v ČR a jakým způsobem je tento koncept ze strany ministerstva podporován. Zástupce ministerstva dopravy se zaměřil na podporu a další směrování vývoje u inteligentních dopravních systémů, které jsou důležitou součástí konceptu smart city, na vrcholové úrovni.

První, ekonomicky zaměřený blok konference zakončili odborní poradci v oblasti financí a strategického řízení, kteří ukázali praktický užitek a rozmanité zdroje financování u projektů, naplňujících koncept smart city, včetně důvodů, proč je vhodné využít koncept smart city namísto realizování takovýchto projektů izolovaně, mimo tento koncept. Nebyly přitom opomenuty ani souvislosti mezi „šedou“ a „zelenou“ infrastrukturou měst, které se navzájem doplňují a potřebují.

Druhý blok konference: „Nové technologie pro smart city“
Druhý, technologický blok konference představoval názorný průřez technologiemi v oblasti inteligentní mobility, energetiky a městské infrastruktury a informačních systémů, které mohou pomoci naplnit koncept smart city v praxi. Účastníci tak mohli sledovat zajímavé aplikace v oblasti chytrých energetických sítí (smart gridshttp://www.proelektrotechniky.cz/vzdelavani/22.php ), řídicích systémů pro inteligentní budovy(http://www.proelektrotechniky.cz/vzdelavani/24.php) a městské služby, geografických informačních systémů, internetu věcí(http://www.proelektrotechniky.cz/smart-city/11.php) a elektromobility, a to jak „malé“ (elektrická osobní a užitková vozidla“), tak „velké“ (elektrobusy pro městskou dopravu a jejich nabíjecí infrastruktura).

Některé z prezentovaných řešení si účastníci mohli naživo prohlédnout i ozkoušet na expozicích vystavovatelů na veletrhu AMPER. „Dynamickou expozicí“ technologií představených na konferenci byly elektromobily Nissan nebo nejnovější český elektrobus EKOVA ELECTRON 12.

2016 03 17@@F 5719@Brno, Výstaviště
Ekova Electron 12 na brněnském výstavišti.

Společné pro první i druhý blok konference bylo množství praktických příkladů konkrétních projektů smart city a smart regionů ze zahraničí i z domova.

Závěry a doporučení z konference
1. Zájem o smart city i nejasnosti v chápání pojmu
Průběh konference ukázal, že o koncept smart city je v ČR zájem, a to jak u představitelů měst, městských služeb a dalších organizací veřejného sektoru, tak mezi zástupci průmyslu a škol.

Konference zároveň ukázala, že pojem „smart city“ je u zástupců veřejného i soukromého sektoru stále poněkud nejasný a plný přetrvávajících nedorozumění:
•    Na jedné straně je smart city někdy prezentováno jako pouhý módní pojem bez reálného obsahu a přínosu.
•   Na druhé straně je smart city někdy mylně vykládáno v dodavatelském prostředí jako způsob, jak obejít administrativu související s veřejnými zakázkami.

Oběma těmto extrémům v chápání smart city je nezbytné se vyhnout. Smart city je nutno prezentovat a rozvíjet jako strategický koncept, který umožní vnést do rozvojových projektů municipalit s využitím moderních technologií řád a systém a přivést dodatečné finanční zdroje, avšak v žádném případě neumožňuje jakkoliv obejít legislativu veřejného zadávání.

2. Podpora ze strany českých a evropských institucí, finanční nástroje
Na konferenci byla prezentována veřejná podpora rozvíjení konceptu smart city a konkrétních projektů, které tento koncept naplňují. Tuto podporu má koncept smart city jak po metodické a osvětové stránce (certifikovaná metodika konceptu inteligentních měst v ČR a související vzdělávací akce), tak po stránce finanční pomocí programů pro spolufinancování konkrétních projektů.

Projekty v rámci smart city mohou jako finanční zdroje využívat zejména Evropské strukturální a investiční fondy prostřednictvím rozmanitých operačních programů pod resorty místního rozvoje, dopravy a průmyslu, nebo jiné nástroje, například evropský program Horizon 2020. Nutné je zpravidla také spolufinancování z vlastních zdrojů nebo pomocí bankovního kapitálu.  

3. Připravenost českého trhu na dodávky technologií pro smart city
Konference dále ukázala, že na českém trhu existují technická a obchodní řešení vhodná pro implementaci projektů v rámci konceptu smart city i rozmanité zdroje pro financování těchto projektů. Inspirací pro takovéto projekty jsou mnohé zahraniční, a stále více i domácí zkušenosti.

Z průběhu konference i z komunikace jejích organizátorů s průmyslovou sférou v procesu její přípravy bylo zároveň zřejmé, že existují mnohá další technická řešení, která jsou pro smart city vhodná, jenže sami jejich dodavatelé si to dosud neuvědomují nebo uvědomují jen pomalu a postupně.

4. Nutnost koncepčního přístupu na straně implementátorů smart city
Během konference bylo vícekrát poukázáno na nutnost koncepčního přístupu k implementaci projektů smart city:
•    Nejprve je nutno vypracovat strategii smart city.
•   Poté je třeba definovat projekty sloužící k jejímu naplnění a prověřit jejich technickou a ekonomickou proveditelnost (formou studie proveditelnosti nebo jinak).
•  Teprve následně lze volit konkrétní technologie a produkty, které nejúčelněji a zároveň nejhospodárněji vyhoví požadavkům, definovaným ve strategii smart city.
•    Tyto technologie a technická řešení je třeba před uvedením do rutinního provozu prakticky prověřit v pilotním provozu, vyhodnotit jej a vyvodit z něj potřebné závěry.  

Je tedy velmi neefektivní podlehnout bez rozmyslu lákavým nabídkám průmyslových firem nabízejícím rozmanitá „smart“ řešení, bez zasazení pořizovaných technologií do promyšlené rozvojové strategie dané obce, města či regionu a do konkrétního rozvojového projektu, naplňujícího tuto strategii.

Efektivnost konceptu smart city je přitom hodnocena
•    na politicko-strategické úrovni pomocí vrcholových ukazatelů statistického typu, které jsou jednoduše srozumitelné, ale zpravidla metodicky nejednotné a nepřesné,
•    na úrovni investičních projektů pomocí cost-benefit analýzy s přísnými metodickými pravidly, jejíž výstupy již vyžadují jistou ekonomickou odbornost, ale jsou nezbytné pro financující instituce.  
Od samého začátku je přitom třeba sledovat vzájemný soulad mezi těmito dvěma úrovněmi hodnocení.

5. Nutnost koncepčního přístupu ze strany státu
Stejně jako musí k rozvíjení smart city přistupovat koncepčně ti, kdo jej implementují, měl by k rozvíjení inteligentních měst koncepčně přistupovat i český stát a jeho instituce.

Konference v této souvislosti poukázala na nesoulad mezi koncepčními vládními dokumenty typu dopravní nebo energetická politika, které podporují rozvoj bezemisní dopravy, a nařízeními vlády a cenovými rozhodnutími, které tomuto rozvoji brání nevhodně nastavenými cenovými pravidly v energetice. Týká se to například nabíjení elektrobusů tam, kde zdrojem není energetická infrastruktura pro drážní dopravu.

6. Nutnost souladu šedé infrastruktury, zelené infrastruktury a lidského faktoru
Konference ukázala, jek je při implementaci konceptu smart city potřebný soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury měst s ohledem na nezastupitelnou úlohu městské vegetace po stránce urbanistické, architektonické, klimatické a ekologické.

Konference dále vyzdvihla nutnost práce s lidmi a komunikace mezi lidmi v procesu implementace smart city. Lidská stránka je jednou z důležitých rovin konceptu smart city (zlepšování komunitního života s využitím komunikace mezi vedením města a občany) a zároveň nutným předpokladem pro jeho úspěšnou implementaci v procesu od vytváření strategie po pořízení a provozování konkrétních technologií.

Charakteristickým rysem smart city přitom je, že na jeho přípravě a implementaci se podílejí lidé rozmanitého vzdělání a odborného zaměření, kteří v tomto procesu musí nalézt společný jazyk.  

7. Nutnost průběžné osvěty a vzdělávání
Vše, co zde bylo řečeno, je důvodem, proč dále pokračovat v prakticky zaměřené osvětě pro veřejný i soukromý sektor k tématu smart city a způsobů jeho realizace. Konference „Smart city v praxi“ proto letos na veletrhu Amper založila tradici s úmyslem pokračovat v dalších bězích konference na tomto veletrhu. Realizátoři konference jsou zároveň otevřeni jakékoliv smysluplné a vzájemně výhodné spolupráci v rámci ostatních osvětových aktivit k problematice praktické implementace konceptu smart city.

Zdroj: Tisková zpráva www.proelektrotechniky.cz

Aktualizováno 26. 3. 2016 11:18

Jste zde: